Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Úvod Informácie o ZpS Politika kvality

Politika kvality

Vízia


Zariadenie je zriadené Krajským úradom v Prešove ako : Zariadenie pre seniorov
Zariadenie pre seniorov – poskytovanie sociálnych služieb fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby celoročnou formou pobytu.


Poskytovanie sociálnej starostlivosti s cieľom integrovať prijímateľov sociálnej služby do spoločenského života v rámci komunity.


Politika kvality

Vedenie zariadenia sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Vedenie si ďalej uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na identifikáciu možných rizík a príležitosti.
Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:

 • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja Zariadenia pre seniorov so sídlom vo Vranove nad Topľou.
 • Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľom sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi, ktorých poslanie je príbuzné.
 • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb sa zúčastňujú všetci zamestnanci Zariadenia pre seniorov so sídlom vo Vranove nad Topľou.
 • Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a komunity s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálno – zdravotnú starostlivosť.
 • V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľa sociálnej služby.
 • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále a plánované zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.
 • Riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán, rešpektovať a ochraňovať základné ľudské práva a slobody prijímateľa sociálnej služby.
 • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať na podmienky nášho zariadenia.
 • Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať kvalitu zariadenia.

Vo Vranove nad Topľou dňa 09.01.2019


Mgr. Ján Kuba
riaditeľ ZpS


Fotogaléria