Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Informácie pre žiadateľov o sociálnu službu

Informácie pre žiadateľov o sociálnu službu

Tlačiť

Zariadenie pre seniorov vo Vranove nad Topľou má 80 bytových jednotiek, z toho sú štyri bytové jednotky využívané ako kancelárie a jedna bytová jednotka ako salónik.
Kapacita zariadenia: 115 prijímateľov sociálnej služby

 

Postup pri príjímaní

 

Písomnú žiadosť o sociálnu službu fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., predloží podľa trvalého bydliska príslušnej obci, alebo mestu.
Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov.
Ak je fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu po posúdení všetkých náležitosti obec vydá: Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, so stupňom odkázanosti najmenej IV, to neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, fyzickú osobu uvedenú v § 35 ods. 1 písm. b) a fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
Po vydaní "Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby" a nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia si podáva žiadateľ ak má záujem: "Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby" so zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.
K žiadosti doloží prílohy:

- rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu
- rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
- vyhlásenie o majetku žiadateľa
- ak je vydaný doklad o obmedzení právnej spôsobilosti, doložiť kópiu
- ak je vydaná plná moc, doložiť kópiu

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára v deň nástupu do ZpS (viď odkaz nižšie), súčasťou zmluvy je kalkulačný list.
Ďalej sa vyžaduje pri nástupe do ZpS :  potvrdenie o bezinfekčnosti a občiansky preukaz


Ak v ZpS nie je voľné miesto, prípadne žiadateľovi nevyhovujú podmienky nástupu, je zaradený do zoznamu  žiadateľov (viď kliknúť nižšie) o poskytovanie sociálnej služby v ZpS.

 Zoznam žiadateľov

 

Tlačivá

 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.pdf

Vyhlásenie o majetku FO.pdf

Kalkulačný list.pdf

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.pdf

 

  

Fotogaléria