Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Úvod Informácie o ZpS

Základné informácie o ZpS

Tlačiť

Zariadenie pre seniorov sa nachádza na Sídlisku 1. mája 73, 093 01 Vranov nad Topľou,
riaditeľ Mgr. Katarína Gáliková, tel.0917379271, 057/44 235 38,
web stránka: www.zpsvranov.sk.
mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov
Forma poskytovanej sociálnej služby: Celoročná pobytová sociálny služba
Miesto poskytovania sociálnej služby: Sídlisko 1.mája č.73,09301, Vranov nad Topľou

Zriaďovateľ: Mesto Vranov nad Topľou
Ubytovacia kapacita: 115 klientov

V Zariadení pre seniorov sú poskytované kvalitné sociálne služby, prostredníctvom profesionálneho personálu. Veľký dôraz sa kladie na individuálny prístup ku každému prijímateľovi sociálnej služby a taktiež sa berie ohľad na potreby a požiadavky každého prijímateľa. Cieľom je zabezpečiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život každého prijímateľa.
Poslaním zariadenia je poskytovať čo najkvalitnejšie prežitie jesene života odkázaným ľuďom v dôchodkovom veku a rešpektovať ich potreby a želania.

Personálne obsadenie

V zariadení pre seniorov je zamestnaných 58 stálych zamestnancov.
Okrem administratívnych pracovníkov je 30 odborných zamestnancov na oddelení sociálnej práce a oddelení opatrovateľských činností.
Obslužný zamestnanci zabezpečujú údržbu, upratovanie, pranie žehlenie a prípravu a výdaj stravy

Poskytované služby ZPS

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:
• sociálna služba
a. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov,
b. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
c. fyzickej osobe, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby (nemá vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, resp. nie je odkázaná na sociálne služby v zariadení pre seniorov), za ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby;
d. fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
e. prijímateľovi sociálnej služby, ktorému poskytovateľ sociálnej služby zariadení pre seniorov do 29.2.2012 poskytoval na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby celoročnú pobytovú sociálnu službu, a ktorý po 1.3.2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto službu podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov.
• odľahčovacia služba
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 54 ods.1 osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, a ktorá nemôže opatrovanie vykonávať.
• sociálna služba jedáleň
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 58 ods.1 osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo má ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu. To neplatí pre prijímateľov sociálnej služby uvedených v ods.1 písm. c) a d) tohto článku.

 História

Rozhodnutím obvodného úradu (vtedajšieho ONV) od 01.08.1982 sa zriadil Domov penzión určený pre dôchodcov, umiestnený na Sídlisku 1. mája č 73 vo Vranove nad Topľou.
Domov penzión sa od 01.01.1991 stal kombinovaným zariadením Domov dôchodcov – Domov penzión.
Od 01.01.2009 v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách došlo k zmene na Zariadenie pre seniorov, s kapacitou 115 miest.
V roku 1984 bola dobudovaná kuchyňa s jedálňou.
V roku 1999 bola opravená aj keď nekvalitne strecha.
V rokoch 2011– 2013 z prostriedkov EÚ bola urobená komplexná rekonštrukcia objektov ZPS zameraná na:
- zateplenie objektu
- zabezpečenie bezbariérovosti
- výmenu všetkých okien a vstupných dverí
- rekonštrukciu elektroinštalácie inštalácie,
- výmenu podlahových krytín a dverí
- výmena výťahov
- rekonštrukciu kuchyne, práčovne a mangľovne

Po ukončení uvedenej rekonštrukcie boli z vlastných prostriedkov vykonané ďalšie menšie úpravy a to:
- oplotenie areálu so samozatváracou bránou
- rekonštrukcia pivničných priestorov na účelové miestnosti
- prepojenie ubytovacej a stravovacej časti objektov
- oprava a vyregulovanie vykurovacieho systému
- terénne úpravy okolia ZpS
- vybudovanie petangového ihriska a iné 

Fotogaléria